ศีลห้า
     หลังจากพวกท่านได้รับการประทับจิตแล้ว จำเป็นต้องทานมังสวิรัติตลอดและรักษาศีล 5 ซึ่งคล้ายคลึงกับบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ อันได้แก่:

1.        ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (รวมถึงไม่กินไข่ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไข่)
2.        ไม่พูดปด
3.        ไม่ประพฤติผิดทางกาม
4.        ไม่ลักทรัพย์
5.        ไม่ดื่มสุรา รวมทั้งการไม่ใช้ยาเสพติด ยาบ้า ยาสูบ การพนัน ไม่อ่านหนังสือหรือดูหนังลามกและหนังที่สื่อถึงความรุนแรง

 

     ถ้าทุกวันพวกท่านตั้งใจฝึกฝนการทำสมาธิด้วยวิธีแสงและเสียง พร้อมทั้งรักษาศีลอย่างเคร่งครัด พวกท่านจะหลุดพ้นในชาตินี้อยแน่นอน